Integritetspolicy

1  BAKGRUND OCH SYFTE

 

My Perfect Day AB, 556946-0792 (”My Perfect Day”), är personuppgiftsansvarig för alla som besöker och handlar i vår webbshop, www.myperfectday.se (”webbshop”) och denna integritetsskyddspolicy riktar sig huvudsakligen till dessa personer (”Kunder”). De köpvillkor som gäller för Kunder som köper våra produkter framgår av separat avtal som Kunden ingår med oss vid varje köptillfälle.

My Perfect Day värnar om din personliga integritet och i denna integritetsskyddspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:
 

 1. Bakgrund och syfte

 2. Dina rättigheter

 3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

 4. Hur får vi information om dig?

 5. Vilka kan vi komma att dela din information med?

 6. Var behandlar vi informationen

 7. Kontakta oss

 8. Ändringar

 

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder: 

 

 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”) när du handlat i vår webbshop,

 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),

 • behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller

 • i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).

 

I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall kan dock vår behandling förutsätta ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas. 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets och dataskyddsfrågor genom att skicka ett epostmeddelande till oss på [email protected].

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

 

2         DINA RÄTTIGHETER

 

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information om dina rättigheter finns här:

 

 1. Rätt till information

 2. Korrekta uppgifter

 3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

 4. Rätt till begränsning av behandling

 5. Dataportabilitet

 6. Rätt att göra invändningar

 7. Klagomål

 8. Skadestånd

 

 

2.1          Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.

 

My Perfect Day

Gräsdalsgatan 5 A

653 43 Karlstad

 

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

 

 

2.2          Korrekta uppgifter

Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem. 

Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

 

 

2.3          Rätten att bli glömd

Vi sparar dina personuppgifter i tolv månader efter att du gjort ett köp i vår webbshop, förutom de uppgifter vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid. Vi har valt tolv månader eftersom antalet som handlar mer sällan än så återkommer därefter i mycket liten utsträckning. 

 

Som Kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

 

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

 

 

2.4          Begränsad åtkomst

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras.

 

 

2.5          Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. 

 

 

2.6          Rätt att göra invändningar

Den registrerade har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter.

 

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning.

 

Om den registrerade invänder mot en sådan behandling, får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. 

 

 

2.7          Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål.

 

 

2.8          Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

 

Den enskilda kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

 

 

3              I VILKA SITUATIONER BEHÖVER VI BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

 

3.1          Vi kan komma att behandla dina personer i följande situationer:

 

 1. Tillhandahållande av våra produkter:

 1. genomför köp i vår webbshop

 2. kontaktar vår kundtjänst

 3. gör en retur av levererad produkt

 1. Kommunikation om produkter 

 2. Utveckling av produkter

 3. Marknadsföring

 4. Genom att besöka vår webbplats:

 1. Cookies

 2. Anmälan till nyhetsbrev

 3. Säkerhet och prestanda

 1. Kontakt via sociala media

 

 

3.2          Tillhandahållande av våra produkter

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

 

 • Beställer varor i vår webbshop

 • Kontaktar vår kundtjänst inför eller efter ett köp

 • Vill göra en retur av en levererad produkt

 

Om du beställer produkter i vår webbshop kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

 

 • identifiera dig som vår kund, 

 • fullfölja vårt avtal med vald leverantör av våra produkter dig

 • för att hantera eventuella frågor till kundtjänst, klagomål, reklamationer eller returer,

 • i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. 

 

De uppgifter vi kan komma att behandla är:

 

 • Namn

 • Kontaktuppgifter i form av e-postadress, postadress och telefonnummer

 

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt som vi träffat avtal om med vår kund. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtal.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är använder samt tolv månader därefter.

 

 

3.3          Kommunikation om produkter

Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla information om produkter som vi levererat till dig inom ramen får vårt produktansvar. 

 

Vi kan även komma att behandla uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, till exempel om du valt att svara på en kundersökningsenkät som vi skickat till dig.

 

Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter. I samband med sådan behandling, kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (förnamn, e-postadress och telefonnummer) och uppgifter om vilka produkter du köpt.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål i tolv månader efter senast genomförda köp. 

 

 

3.4          Utveckling av produkter

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet i form av nya produkter. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov samt kontakta kunder med förfrågan om deltagande i enkäter för utvärdering av våra produkter.

 

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera vårt produktutbud för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom förnamn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål i tolv månader efter senast genomförda köp.

 

 

3.5          Marknadsföring

Vi använder personuppgifter som ett led i marknadsföringen av våra produkter. Marknadsföringen kan ske genom utskick via e-post, sms eller via våra sociala medier. Marknadsföringen kan bestå av nyhetsbrev, enkäter, rabattkoder, förfrågningar om recensioner avseende levererade produkter samt inbjudningar till event. 

 

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera försäljning till våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Du kan även ha samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kommer alltid att ha rätt att tacka nej till marknadsföringsutskick i en eller flera kanaler.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål i tolv månader efter senast genomförda köp eller.

 

 

3.6          Besök på vår webbplats

När någon besöker vår webbplats, såsom www.myperfectday.se, kan vi komma att använda tredjepartstjänster, såsom Google Analytics, för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att leverantören av dessa tjänster gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

 

 

3.6.1      Användning av cookies 

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookie-policy. 

 

 

3.6.2      Nyhetsbrev

Vi samlar statistik kring öppnandet av nyhetsbrev som vi tillhandahåller via e-post och denna statistik hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress. 

 

Den rättsliga grunden för vårt utskick är intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett köp, ett event eller i annan kontakt med oss. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.

 

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

 

3.7          Sociala media

Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, såsom Facebook och Instagram, kommer meddelandet att lagras i tre månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

 

 

4              HUR FÅR VI INFORMATION OM DIG?

 

4.1          Information som du delar med dig av 

Vi samlar in personuppgifter från dig på olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du köper våra produkter, kontaktar vår kundtjänst eller gör en retur. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

 

 • Namn

 • Kontaktuppgifter i form av e-postadress, postadress och telefonnummer

 

 

4.2          Information som vi samlar in om dig 

När du besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in följande information om dig: 

 

 • positioneringsuppgifter som uppkommer till följd av inställningar i din webbläsare

 • information om hur du interagerar med oss (hur du använder vår webbplats, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel eller hur du nådde och lämnade webbplatsen).

 • information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning).

 

 

4.3          Känslig information

Vi samlar inte in information som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, sexualliv eller hälsa. 

 

 

5              VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED?

 

5.1          För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till våra tjänsteleverantörer eller andra affärspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. 

 

5.2          Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man.

 

5.3          Vi kan komma att dela data med tredje man som du som Kunder genererar när du använder våra produkter, men alla personuppgifter kommer i sådana fall anonymiseras innan överföring till tredje man sker. Någon behandling av personuppgifter sker därmed inte.

 

5.4          Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

 

 1. Våra leverantörer av post- och pakettjänster

 2. Vår webbshopsleverantör

 3. Våra leverantörer av betallösningar 

 

6              VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Överföring till annat EU-land kan förekomma.

 

 

7              KONTAKTA OSS

 

My Perfect Day AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556946-0792 och har sitt säte på Gräsdalsgatan 5 A, 653 43 Karlstad. 

 

Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på [email protected].

 

 

8              ÄNDRINGAR

 

8.1          Vi kommer att meddela dig innan vi genomför väsentliga ändringar av denna policy och ge dig möjlighet att granska den reviderade policyn.

 

Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2021-02-23

 

Kontakt

Om oss

Info

Svenska Norsk